Latinska Amerika

Iako dio projekta koji će se baviti publikacijama Hrvata u Južnoj Americi još nije u pripremi, donosimo preliminarni radni popis serijskih publikacija.

 

Naslov

Grad

Godina

1.        

30 dana

Buenos Aires

 

2.        

Almanak Jugoslavenskog potpornog udruženja

Sao Paulo

1932.

3.        

Aparato respiratorio y tuberculosis

Santiago de Chile

1935.

4.        

Argentinske novine

Buenos Aires

1934.

5.        

Ave

Buenos Aires

1947.

6.        

Ave Maria

Buenos Aires

1933.

7. 

Borba

Santiago de Chile

Drugi svjetski rat

8.        

Bratska sloga

Antofagasta

1922.

9.        

Boletin informativo del Instituto Chileno-Yugoslavo de Cultura de Antofagasta

Antofagasta

1990.

10.    

Brazilske novine

Sao Paulo

1930.

11.    

Centro Croata-Venezolano: boletin

Caracas

1974.

12.    

Conexao Brasil-Croatia

Sao Paulo

 

13.    

Croacia

Buenos Aires

1930.

14.    

Croacia eterna

Buenos Aires

1998.

15.    

Croacia Vida Nova

Sao Paulo

1996.

16.    

Croacia y los Croatas

Buenos Aires

1956.

17.    

Čuvajmo Jugoslaviju

Antofagasta

1935.

18.    

Dom

Punta Arenas

1911.

19.    

Domovina

Punta Arenas

1908.

20.    

Društvene vijesti

Buenos Aires

1964.

21.    

El Yugoslavo en Chile

Punta Arenas

1890.

22.    

En el desierto

Punta Delgada

1911.

23.    

Glas Jugoslavije

Punta Arenas

1962.

24.    

Glas Sv. Antuna

 

1947.

25.    

Gospa Sinjska

Buenos Aires

1948.

26.    

Hoy

Santiago de Chile

2011.

27.    

Hrvatska: vjestnik Hrvatskog oslobodilačkog pokreta

Buenos Aires

1947.

28.    

Hrvatska domobranska mladež

Buenos Aires

1954.

29.    

Hrvatska gruda

Buenos Aires

1958.

30.    

Hrvatska misao

Montevideo

1928.

31.    

Hrvatska misao

Buenos Aires

1953.

32.    

Hrvatska mladež

Buenos Aires

1959.

33.    

Hrvatska revija

Buenos Aires

1951.

34.    

Hrvatska sloga

Buenos Aires

1928.

35.    

Hrvatska smotra

Buenos Aires

1951.

36.    

Hrvatska straža

Buenos Aires

1972.

37.    

Hrvatski dom

Buenos Aires

1965.

38.    

Hrvatski domobran

Buenos Aires

1930.

39.    

Hrvatski list

Sao Paulo

 

40.    

Hrvatski narod

Buenos Aires

1966.

41.    

Hrvatski rodoljub

Buenos Aires

1985.

42.    

Hrvatsko glasilo

Buenos Aires

1947.

43.    

Iskra slavjanske slobode

Buenos Aires

1878.

44.    

Iz pustoši

Punta Arenas

1911.

45.    

Izbor

Buenos Aires

1953.

46.    

Jadran

Buenos Aires

1915.

47.    

Jeka: hrvatski iseljenički kalendar

Santa Teresa

1910.

48.    

Journal da Socieda de Dalmacia

Sao Paulo

 

49.    

Jug

Punta Arenas

1921.

50.    

Jugoslaven u Brazilu

Sao Paulo

1928.

51.    

Jugoslaven u Braziliji

Sao Paulo

1928.

52.    

Jugoslaven u Čileu

Punta Arenas

1931.

53.    

Jugoslavenska domovina

Punta Arenas

1916.

54.    

Jugoslavenska država

Valparaiso

1918.

55.    

Jugoslavenska smotra

Punta Arenas

1923.

56.    

Jugoslavenska tribina

Punta Arenas

1920.

57.    

Jugoslavenske Novosti

Punta Arenas

1962.

58.    

Jugoslavenski glasnik

Santiago de Cile

1935.

59.    

Jugoslavenski vjesnik

Montevideo

 

60.    

Jugoslavensko novo doba

Punta arenas

1936.

61.    

Jugoslavensko oslobođenje

Antofagasta

1918.

62.    

Jugoslavenska smotra

Punta Arenas

1923.

63.    

Jugoslavija

Antofagasta

1915.

64.    

Jugoslavija

Orur

1918.

65.    

Jurišnik

Buenos Aires

1951.

66.    

Lipa

Buenos Aires

 

67.    

Luz y verdad

Antofagasta

1914.

68.    

Male novine

Punta Arenas

1905.

69.    

Materinska riječ

Santa Teresa

1908.

70.    

Napridak

Buenos Aires

1955.

71.    

Naš glas

Montevideo

1932.

72.    

Naša obnova

Caracas

1972.

73.    

Naša riječ

Antofagasta

1932.

74.

Naša sloga

Buenos Aires

1938. – 1944.

75.    

Naša stvarnost

   

76.    

Nezavisna hrvatska država

Buenos Aires

1934.

77.    

Noti Croacia de Venezuela

Caracas

1999.

78.    

Novi list

Montevideo

1931.

79.    

Novi list

Punta Arenas

1927.

80.    

Novo doba

Punta Arenas

1910.

81.    

Nueva Epoca Yugoslava

Punta Arenas

 

82.    

Nuevo Tamo daleko

Santiago de Chile

1991.

83.    

Obnova

Buenos Aires

1940.

84.    

Pokret

Antofagasta

1914.

85.

Protest

Buenos Aires

1945.

86.    

Republika Hrvatska

Buenos Aires

1951.

87.    

Saiug Journal

Sao Paulo

 

88.    

Savez hrvatske ujedinjene mladeži svijeta

Buenos Aires

1964.

89.    

Slavenska misao

Rosario de Santa Fe

 

90.    

Slavenska misao

Buenos Aires

1913.

91.    

Slavjanski glas

 

1891.

92.    

Sloboda

Antofagasta

1901.

93.    

Sloboda

Buenos Aires

 

94.    

Slobodna Hrvatska

Buenos Aires

1931.

95.    

Slobodna Hrvatska

Buenos Aires

1964.

96.    

Slobodna riječ

Buenos Aires

1955.

97.    

Studia Croatica

Buenos Aires

1960.

98.    

Svitlenik

Buenos Aires

1968.

99.    

Tamo daleko

Santiago de Chile

1987.

100.    

Tjedne novine Informativnog centra hrvatske mladeži

Buenos Aires

1988.

101.    

Tjednik

Buenos Aires

1990.

102.                        

Union

Montevideo

1928.

103.                        

Useljavanje u Magellanes

Punta Arenas

1986.

104.              

Ustaša          

Buenos Aires

1960.

105.                        

Viestnik o radu članstva i pročelničtva Hrvatske domobranske mladeži

Buenos Aires

1962.

106.                        

Vijesti Hrvatske pučke knjižnice

Buenos Aires

1955.

107.                        

Vjesnik Hrvatske seljačke stranke

Buenos Aires

1969.

108.                        

Vjesnik hrvatskoga demokratskog odbora

Buenos Aires

1959.

109.                        

Vjesnik ujedinjene mladeži

Buenos Aires

1972.

110.                        

Vjesnik za Hrvate u Venezueli

Caracas

1952.

111.                        

Zadrugar

Villa Martelli

1960.

112.                        

Zajednica

Rosario

1911.

113.                        

Žetva

Buenos Aires

1985.

114.                        

Život               

Buenos Aires

1941.

Ovo je nadopunjeni preliminarni popis, djelomično objavljen i u: Hebrang Grgić, Ivana; Barbarić, Ana. Nakladnička djelatnost Hrvata u Južnoj Americi: priprema projekta. // Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike: povijest, kultura i društvo. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2022. (tekst je napisan na temelju izlaganja s konferencije koja je održana 2019. godine)